Wedding DJ – Lyrath Estate Hotel Kilkenny

uplighting-wedding
Wedding DJ – Riverside Park Hotel, Enniscorthy
13th May 2014

Wedding DJ – Lyrath Estate Hotel Kilkenny

lyrath-estate

This is a wedding we DJ’d for in July 2015 in Lyrath Estate Hotel, Kilkenny.